Byn och landskapet

I Björköby har den gamla byastrukturen bevarats och bosättningen är koncentrerad. Byvägen sträcker sig genom landskapet och de rödmyllade husen bildar tillsammans med åkrarna en enhetlig miljö. Vägarna följer i stort sett ännu idag de vägar som fanns i byn på 1700-talet. Man har dessutom behållit ordet "ted" i flera vägnamn, vilket är en gammal benämning på väg, t.ex. Uppbyggted och Läsarted. Utmärkande för björköborna är samhörigheten. Att hålla ihop har alltid varit ett måste, eftersom mycket av arbetet i byn har gjorts tillsammans, t.ex. samlades fåren ihop av byborna på hösten och togs hem från holmarna. Det ännu flitigt använda talkoarbetet var också en bidragande orsak till att Björköby valdes till årets by i Finland år 2000.

I Björköby förenas naturen på ett unikt sätt med den traditionella skärgårds-bebyggelsen. Björkö har en landareal på ca 72 km2 och till Björkö hör ca 350 holmar. Efter första världskriget började folk intressera sig för att bygga villor i Björkö och i Björkö skärgård. Idag finns ca 250 sommarstugor och fritidshus på Björkö och dess holmar. Havet har i alla tider påverkat livet i byn - fiske och säljakt var en lång tid de viktigaste näringarna.

Byn upptogs, som del av Kvarkens Skärgård, som ett naturarv på UNESCOs lista över världsarv 2006. Det säregna Kvarken-landskapet karaktäriseras av istidsformationer, såsom moränryggar, och tydliga spår av landhöjningsfenomenet. Landskapet kan, med fördel, beskådas vid 20 m höjd från utkikstornet Saltkaret vid Svedjehamn. För mer information om världsarvet, vänligen besök http://www.kvarken.fi/

 

Valsörarna

Ögruppen Valsörarna ligger ytterst i Kvarken, ca 15 km nordväst om Björkö. Valsörarna har en mångsidig natur med bl.a. våtmarker, björkskog, steniga stränder och skyddade vikar. Kärleksstigen, som går mellan sjöbevakningsstationen på Ebbskär (Torsgrund) och fyrplatsen på Storskär bjuder på de flesta av Valsörarnas naturtyper. Sedan 1948 är Valsörarna ett fredat fågelskyddsområde och ingår numera i  Valsörarna-Björkögrundens naturskyddsområde på totalt 600 hektar land och 17200 hektar vatten.

Valsörarnas landmärke är den rödmålade järnfyren (36 m hög), som konstruerades år 1885 i Paris av samma firma som även byggde Eiffeltornet. Fyren har dock tagits ur tjänst. Det forna svepande ljuset har ersatts av en blinklampa för småbåtstrafikens skull. Ett allmänt landstigningsförbud gäller under häckningstiden 1.5-31.7 med undantag av följande platser: sjöbevakningsstationen på Ebbskär, hamnen innanför Garpören, Båtsviken på Storskär och Malskär med sin ankarplats och hamn. För övernattning på Valsörarna krävs tillstånd av länsstyrelsen samt skifteslaget (tillfällig tältning är dock tillåten utanför häckningstiden på Ebbskär, Malskärsören och Malskär).

Valsörarna har genom tiderna varit Björköbornas viktigaste fiskeläger och här har tidigare funnits knappa 30 stycken fiskebastur. Ögruppen är ett gammalt kulturlandskap, där naturen alltmera tar överhand. Här har bofasta fyrvaktare och björköbor bärgat hö och hållit djur på bete. Sjöbevakningsstationen sätter idag sin prägel på Valsörarna. På Ebbskär finns även Valsörarnas biologiska station, som ägs och upprätthålls av Ostrobothnia Australias i Vasa.

På Valsörarna finner man också många fornlämningar bl.a. jungfrudanser, tidigare även kallade "jungfruringar", ryssmurar samt kompassrosor, vissa daterade ända från 1500-talet. På Brage friluftsmuseum i Vasa finns en kopia av jungfrudansen vid Liltbådebastun på Valsörarna. 

 

Fornlämningar

På Björkö och dess holmar finns ännu idag många fornlämningar. På Valsörarna finner man jungfrudanser, kompassrosor och ryssmurar m.m. Syftet med jungfrudanserna är oklart men en teori är att, för att få god fiskelycka, lurade man in den onde i jungfrudansen, så att denne inte skulle hitta ut. Kompassrosorna är stenar utlagda för att peka ut väderstrecken. Vissa av dessa fornlämningar kan dateras ända till 1500-talet. Ryssmurarna på Valsörarna som användes som vindskydd härstammar från tåget över Kvarken i början av 1800-talet. På fastlandet, på östra sidan av Björkö, finns ungefär 200 ryssugnar, som under stora ofreden på 1720-talet användes av de ryska soldaterna som bakugnar och värmekällor. En del av den ryska örlogsflottan hade förlist utanför Björkö nära Finnhamnen och därför reparerade man sina fartyg på platsen. På Björkö har man kunnat kartfästa över hundra fiskebastur men av de flesta av dessa återstår idag endast grunderna..


 

 

Björkö fornminnesförening r.f - en medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH